Innkalling til Vestre Bærum Tennisklubbs årsmøte 5. august 2020

Styret innkaller herved til årsmøte del 1 i Vestre Bærum Tennisklubb 5. august 2020. 

Det blir dette året et todelt årsmøte.

Som følge av koronapandemien har styret besluttet at deler av årsmøtet skal avholdes skriftlig. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.  

Vi må ha et årsmøtegodkjent regnskap innen 15. august 2020 i forbindelse klubbens innmelding av kostander til merverdiavgift ved kjøp av varer og tjenester. Det er denne delen av årsmøtet som går ut på godkjenning av regnskapet for 2019 som vil bli avholdt skriftlig 5. august 2020.

For nærmere informasjon om skriftlige årsmøter, se NIFs side om skriftlige årsmøter https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/skriftlige-arsmoter/.  

Årsmøtet avholdes ved at regnskapet for 2019 i dette tilfellet, gjøres tilgjengelige for medlemmene og at medlemmene får en frist for å avgi stemme.  Stemmegivningen skjer per e-post.  Det rent praktiske omkring dette vil vi komme tilbake til i forbindelse med tilgjengeliggjøring av regnskapet for dere medlemmer. 

Den resterende delen av årsmøtet ønsker vi å ha ved fysisk fremmøte på høsten. Det er satt frist hos NIF på grunn av koronapandemien at dette må avholdes innen 31.12.2020. Vi kommer nærmere tilbake til tidspunkt.

Årsregnskapet som skal gjennomgås på det skriftlige årsmøtet vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på e-post eller klubbens hjemmeside. 

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag, benkeforslag eller forslag til saker ut over de som fremgår av saksdokumentene må dette oversendes styret på e-post før årsmøtet, slik at dette kan avklares i god tid før saksdokumentene blir tilgjengeliggjort.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av i minst én måned, fylle minst 15 år i 2020, og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget. 

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se Vestre Bærum Tennisklubbs lov på hjemmesiden. Ved spørsmål som gjelder årsmøtet, kan styreleder Kenneth Thon Olsen kontaktes på telefon 412 67 450 eller e-post leder@vbtk.no

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret  

X