Ønsker du å delta i frivillig verv i klubben?

Ønsker du å delta i frivillig verv i klubben?

Klubben trenger en ny kandidat til klubbens kontrollutvalg (KU) for kommende periode.

KU skal bestå av to medlemmer og ett varamedlem.

KU består nå av følgende personer i dag:

Medlem: Carl Erik Schnoor
Medlem: Anders Hammargren
Varamedlem: Ståle Mostveit

Ettersom Carl Erik trekker seg må vi få inn en ny kandidat som tar hans plass, (gjeldende fra årsmøtet 23.03.2022).

For å få en kjønnsbalanse i KU vil vi oppfordre kvinner til å melde sin interesse.

Oppgaver for KU er å påse at:
– idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
– idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
– idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
– idrettslaget har økonomisk kontroll internt
– årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Klubbens styre og administrasjon vil legge til rette for at KU skal ha mulighet til å utføre sine oppgaver på best mulig måte.

For mer informasjon klikk inn på linken nedenfor, eller ta kontakt med valgkomitéens leder Åsa Torvund på mail.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/oslo/kurs-/kontrollutvalg/

Frist 15. mars

Interesse kan meldes på mail til Åsa senest 15. mars, asa_torvund@yahoo.no

Hilsen
Valgkomitéen i VBTK