Ekstraordinært årsmøte

Ekstraordinært årsmøte

Til medlemmer i VBTK – juni 2021

Styret i VBTK innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre valg av kontrollutvalg. Dette gjennomføres som ekstraordinært ettersom et kontrollutvalg må være på plass i rimelig tid innen det ordinære årsmøtet i august.

Som tidligere opplyst til dere medlemmer vil ekstraordinært årsmøte med valg av kontrollutvalg bli holdt skriftlig. Det ble i den forbindelse ikke mottatt innsigelser i forhold til dette innen angitt frist. Innkalling og saksliste anses derfor som godkjent.

Som følge av koronapandemien er det anledning til at dette holdes skriftlig, jfr. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Agenda
– Valg av kontrollutvalg i VBTK 2021

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle valg av kontrollutvalg, jf. § 16, pkt. 10 c i VBTKs lov.

Valgkomitéen har fremmet sin innstilling til kontrollutvalg som dere finner lenger ned i dette skrivet.

Dersom noen ønsker å fremme andre kandidater, må navn på andre kandidater til kontrollutvalg sendes på e-post innen utgangen av fredag 25. juni. Dette ønskes sendt til leder@vbtk.no.

Dersom ingen andre kandidater blir fremmet innen nevnte frist anses valgkomitéens innstilling som godkjent.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man, i henhold til VBTKs lov:

  1. Ha vært medlem av VBTK i minst én måned
  2. Fylle minst 15 år i 2021
  3. Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til VBTK
  4. Ikke motta lønn eller ytelser fra klubben over angitte terskelverdier, jf. § 6 (1)

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se VBTKs lov, som dere finner på hjemmesiden, https://vbtk.no/vedtekter/

Til å underskrive protokoll/dokument som viser valgresultatet foreslås Lars Ole Bolneset og Heidi Kahrs.

Med vennlig hilsen

Styret i VBTK

v/Kenneth Thon Olsen

———————————————————–

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse

Fra               :  VBTKs valgkomite ved Dag Davidsen og Øivind Røegh

Ref.              :  Ekstraordinært årsmøte VBTK 2021 – Valg av Kontrollutvalg

Dato             :  9. juni 2021

Fra 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd velge et kontrollutvalg på årsmøtet med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

For VBTKs ekstraordinære årsmøte i 2021 har Valgkomiteen nominert følgende til VBTKs Kontrollutvalg:

Medlem – Carl Erik Schnoor

Medlem – Anders Hammargren

Varamedlem – Ståle Mostveit

Begrunnelse

Valgkomiteen har på uavhengig grunnlag vurdert hver enkelt kandidats motivasjon, egnethet og kompetanse.

Alle de tre nominerte kandidatene har inngående kjennskap til VBTKs drift, økonomi og organisering.

Både Carl Erik og Anders har tjenestegjort i VBTKs styre.

Ståle har gjennom flere år vært klubbens revisor.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Dag og Øivind

(Sign.)