Informasjon vedrørende årsmøtet

Informasjon vedrørende årsmøtet

Informasjon fra styret:

Vi vil orientere om at vi har fått dispensasjon fra Viken Idrettskrets til å holde ordinært årsmøte noe senere enn opprinnelig oppsatt dato, som var 15. juni.

Vi har fått utsatt frist til 15. august. Dette innebærer at det ordinære årsmøtet vil bli avholdt primo august. Hvorvidt dette vil bli avholdt ved fysisk tilstedeværelse eller digitalt på Teams vil vi komme tilbake til.

Innen den tid må vi få på plass et kontrollutvalg. Styret har besluttet at det i den anledning bli avholdt et ekstraordinært årsmøte for å ivareta dette valget.

Styret har videre besluttet at dette skal holdes skriftlig. Ved skriftlige årsmøter vil klubbens medlemmer som har stemmerett få mulighet til å komme med sine stemmer innen en gitt frist etter at valgkomitéens innstilling som viser kandidatene er kommunisert ut og gjort tilgjengelig for dere medlemmer. Det vil også være mulig å komme med synspunkter for øvrig innen den fristen som angis.

Før nevnte ekstraordinære årsmøte med innstilling på kontrollutvalg publiseres, vil styret først ha avklart med klubbens medlemmer om noen har innsigelser i forhold til at det avholdes et skriftlig ekstraordinært årsmøte ved valg av kontrollutvalg.

Dersom noen har innsigelser, kan det sendes en e-post på dette til leder@vbtk.no senest fredag 11. juni 2021.

Hilsen

Styret