Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Til medlemmene i VBTK – mai 2021

Styret i VBTK innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre styrevalg, da vi per nå er for få styremedlemmer til å være et beslutningsdyktig styre.
Det ekstraordinære årsmøtet avholdes onsdag 19. mai, kl 19:00. Styret har til orientering avklart innkallingen med Viken idrettskrets.

Som følge av koronapandemien vil det ekstraordinært årsmøte avholdes digitalt ved bruk av Microsoft Teams videomøteløsning. Dette er det nå anledning til, jf. uttalelse gitt av NIFs lovutvalg 12. mars 2020.

Alle som ønsker å delta bes om å melde seg på så snart som mulig via iSonen.

Lenke til påmelding finner dere her:
https://isonen.com/event/ckoab8f46n14y0c672zyi1xui   

Dette er en side som Norges Idrettsforbund benytter, registrering er gratis og raskt å gjennomføre. Dersom noen har problemer med å registrere seg, vennligst send epost til leder@vbtk.no så skal vi hjelpe med å registrere påmeldingen. Dere skal motta en kvittering på epost når påmeldingen er riktig registrert, sjekk dette.  

Siste frist for påmelding er satt til senest 2 timer før årsmøtet slik at vi får registrert medlemmer inn i systemet og mulighet for å avstemme hvilke påmeldte som er stemmeberettiget.
Påmelding blir derfor senest onsdag 19. mai, kl 17:00. Helst ønsker vi påmelding i god tid før dette slik at det ikke blir noen forsinkelser.

Alle medlemmer som har meldt seg på får tilsendt lenke på epost til selve Teams-møtet rett etter utløp av påmeldingsfristen.

Agenda
– Innlegg fra Aslak Paulsen, Generalsekretær Norges Tennisforbund (NTF)
– Valg av fullstendig styre til VBTK

Det ekstraordinære årsmøtet skal kun behandle valg av styre, jf. § 18 (4) i VBTKs lov.

Som dirigent for det ekstraordinære årsmøte foreslås:
– Geir Lilletvedt (Geir er forbundsadvokat i Norges Motorsportforbund og var dirigent på NTFs ekstraordinære tennisting i 2020)

Valgkomitéen har fremmet sin innstilling til nytt styre med begrunnelse, som dere finner lenger ned.

Dersom noen ønsker å fremme andre kandidater til styret, oppfordres det å oversende navn på kandidater til styret på e-post før årsmøtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av saken på årsmøtet. Dette ønskes sendt til leder@vbtk.no. Det ønskes at mal-oppsettet nedenfor benyttes.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man, i henhold til VBTKs lov:

 1. Ha vært medlem av VBTK i minst én måned
 2. Fylle minst 15 år i 2021
 3. Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til VBTK
 4. Ikke motta lønn eller ytelser fra klubben over angitte terskelverdier, jf. § 6 (1)

Alle medlemmer har uansett møterett, talerett og forslagsrett.

Det er i henhold til VBTKs lov §17(1) ikke anledning til å stille med fullmakter, kun digitalt fysisk oppmøte på Teams gir stemmerett.

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se VBTKs lov, som dere finner på hjemmesiden, https://vbtk.no/vedtekter/

Det vil bli sendt ut mer informasjon fra styret når årsmøtet nærmer seg.

Velkommen til det ekstraordinære årsmøtet!

Med vennlig hilsen

Styret i VBTK
v/Kenneth Thon Olsen og Espen Nordås Ræstad


Mal for innsending av forslag per e-post

Sendes til e-post: leder@vbtk.no

Forslag:

[Her inntas forslag på styrekandidat(er).]

Begrunnelse:

[Her inntas begrunnelse for forslaget.]

[Ditt navn]


Valgkomiteens innstilling med begrunnelse

Fra               :  VBTKs valgkomite ved Dag Davidsen og Øivind Røegh
Ref.              :  Ekstraordinært årsmøte VBTK 2021 – Valg av styre
Dato            :  29. april 2021

For VBTKs ekstraordinære årsmøte i 2021 har Valgkomiteen nominert følgende til nytt styre:

Styreleder       – Kenneth Thon Olsen (Gjenvalg)
Nestleder        – Marike Holthe Møll (Ny)
Styremedlem  – Espen Ræstad (Gjenvalg)
Styremedlem – Grete Heggland (Ny)
Styremedlem – Hans Petter Rebo (Ny)
Styremedlem – Thomas Kristiansen (Ny)
Varamedlem   – Sofia Lindqvist (Ny)
Varamedlem   – Anders Hammargren (Ny)

Begrunnelse
Valgkomiteen har på uavhengig grunnlag vurdert hver enkelte kandidats motivasjon, egnethet og kompetanse.

Den foreslåtte styresammensetningen har etter valgkomiteens vurdering en bred forankring i VBTKs medlemsmasse, og representerer så vidt vi vet ingen særinteresser.

For å utvikle VBTK som breddeklubb med evne til å få fram unge talenter (VBTKs ‘DNA’), har valgkomiteen gjort en helhetlig vurdering av hvilke kompetanser styret inkludert varamedlemmene (skal delta aktivt på styremøtene) bør besitte:

 • VBTKs historie og kultur
 • For å sikre kontinuitet i kommende valgperiode, oversikt over VBTKs styrearbeid og utfordringer i inneværende periode
 • Erfaring fra samarbeid med tennis-Norge, fra region til forbund
 • Generell kompetanse innen:
  • Styrearbeid
  • Strategiarbeid og forretningsutvikling
  • Organisasjonsutvikling
  • HR og arbeidsgiveransvar
  • HMS
  • Økonomi
  • Markedsføring
  • Juss

Styrelederkandidatene

Styreleder Kenneth Thon Olsen:

 • Har ledet VBTKs styre gjennom inneværende periode med utfordringer knyttet til pandemi, utvidelse av VBTKs anlegg og organisering, viktig for å sikre kontinuitet i styrearbeidet
 • Bredt kontaktnett i ‘norsk tennis’
 • Aktivt samarbeid/ sparring med Generalsekretær Aslak Paulsen i Tennisforbundet for utvikling av VBTK på linje med forbundets målsettinger og strategi

Nestleder Marike Holthe Møll

 • Bred styre-erfaring fra sitt yrke innen økonomi/ regnskap, VBTK (tidligere styreleder), samt fra regions- og forbundsstyre
 • Solid yrkeserfaring innen økonomi/ regnskap, HMS og HR

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Dag og Øivind
(Sign.)