Invitasjon til årsmøte 29/3-2023 for 2022

Invitasjon til årsmøte 29/3-2023 for 2022

Styret inviterer herved til årsmöte i VBTK. Se invitasjonen her under. Den henges også opp i tennishallen. Hoper å se dig på årsmötet. Årsmöte pappirer vill gjöres tilgjengligt senest 1 uke för årsmötet.

Invitasjon til ordinärt årsmöte i 2023 for 2022, den 29 mars kl 19

Styret invitererer til
ordinært årsmøte
i VBTK onsdag 29. mars 2023 kl 19

I henhold til klubbens vedtekter skal årsmøtet behandle:

 1. Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene
 2. Velge dirigent(er)
 3. Velge protokollfører(e)
 4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen
 5. Godkjenne forretningsorden
 6. Godkjenne innkallingen
 7. Godkjenne saklisten
 8. Behandle idrettslagets årsberetning
 9. Behandle
  1. idrettslagets regnskap
  1. styrets økonomiske beretning
  1. kontrollutvalgets beretning
  1. revisors beretning
 10. Behandle saker som fremgår av godkjent sakliste – Forslag må vara sendt styret senest 2 uker for årsmøte til styret@vbtk.no
 11. Fastsette
  1. medlemskontingent for 2024 på minst kr 50,-
  1. treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette treningsavgifter.
 12. Vedta idrettslagets budsjett.
 13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
 14. Velge:
  1. Styre med leder, nestleder, 4 styremedlem(mer) og 2 varamedlem(mer). Alle er på valg
  1. Kontrollutvalg med leder, 1 medlem og 1 varamedlem
  1. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene
  1. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem
  1. Eventuelt øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan
 15. Velge revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Ledere og nestledere velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet. Der det velges flere varamedlemmer skal det velges 1. varamedlem, 2. varamedlem osv.

For regler om stemmegivningen på årsmøtet, gjelder NIFs lov § 2-21.

Øvrige papirer vil gjøres tilgjengelige for avhenting i hallens resepsjon samt nedlasting fra våre nettsider senest 1 uke i forveien av årsmøte.

Rykkinn januar 2023

Styret i Vestre Bærum Tennisklubb