Valg av kontrollutvalg

Valg av kontrollutvalg

Viser til tidligere kommunikasjon gjeldende etablering av et Kontrollutvalg som vi må ha på plass for å kunne fremlegge et godkjent årsregnskap for 2020 til årsmøtet for VBTK i august.

Ettersom VBTK tidligere ikke har hatt et slikt Kontrollutvalg velger vi å gi dere kort info om oppgavene til Kontrollutvalget.

Alle kontrollutvalg skal påse at:

 • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
 • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
 • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
 • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
 • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift

Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og må derfor utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Valgkomiteens innstilling med begrunnelse

Fra               :  VBTKs valgkomite ved Dag Davidsen og Øivind Røegh

Ref.              :  Ekstraordinært årsmøte VBTK 2021 – Valg av Kontrollutvalg

Dato             :  9. juni 2021

Fra 2020 skal alle idrettslag og idrettsråd velge et kontrollutvalg på årsmøtet med minst to medlemmer og minst ett varamedlem.

For VBTKs ekstraordinære årsmøte i 2021 har Valgkomiteen nominert følgende til VBTKs Kontrollutvalg:

Medlem – Carl Erik Schnoor
Medlem – Anders Hammargren
Varamedlem – Ståle Mostveit

Valgkomiteens begrunnelse

Valgkomiteen har på uavhengig grunnlag vurdert hver enkelt kandidats motivasjon, egnethet og kompetanse.

Alle de tre nominerte kandidatene har inngående kjennskap til VBTKs drift, økonomi og organisering. Både Carl Erik og Anders har tjenestegjort i VBTKs styre. Ståle har gjennom flere år vært klubbens revisor.

Med vennlig hilsen

Valgkomiteen

Dag og Øivind

(Sign.)

——————-

Vi opplyser om at det har kommet benkeforslag på Trond Christiansen som medlem i Kontrollutvalget. Det er ikke kommet benkeforslag på varamedlem, derfor er Ståle Mostveit automatisk valgt som varamedlem. Vi har nå 3 kandidater, og det må derfor gjennomføres et valg for å fylle de 2 plassene i kontrollutvalget.

De 3 kandidatene det skal stemmes på er følgende:

 • Carl Erik Schnoor (innstilt av valgkomitéen)
 • Anders Hammargren (innstilt av valgkomitéen)
 • Trond Christiansen (benkeforslag)

Det er viktig å få på plass et kontrollutvalg raskt, så vi ber dere avgi stemme på 2 av de nevnte kandidater innen tirsdag 6. juli kl. 24.00.

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man, i henhold til VBTKs lov:

 1. Ha vært medlem av VBTK i minst én måned
 2. Fylle minst 15 år i 2021
 3. Ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til VBTK
 4. Ikke motta lønn eller ytelser fra klubben over angitte terskelverdier, jf. § 6 (1)

For mer informasjon om årsmøte samt regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se VBTKs lov, som dere finner på hjemmesiden, https://vbtk.no/vedtekter/

Stemmer sendes på e-post til leder@vbtk.no