VBTK søker kandidater til kontrollutvalg

VBTK søker kandidater til kontrollutvalg

Vi søker deg som ønsker å bidra med en innsats for Vestre Bærum Tennisklubb ved å innta en rolle i klubbens kontrollutvalg.

I NIFs lovnorm for idrettslag er det nå et krav at alle idrettslag tar med i sin lov at det skal etableres et kontrollutvalg bestående av minst 2 medlemmer og 1 varamedlem.

Oppgaver for kontrollutvalget er å påse at:

  • idrettslagets midler er anvendt i henhold til lover og bestemmelser
  • idrettslagets midler går til de aktivitetene som årsmøtet har fattet vedtak om
  • idrettslagets økonomiske disposisjoner er i samsvar med idrettslagets egen lov
  • idrettslaget har økonomisk kontroll internt
  • årsregnskapet og delårsrapporter gir et rettvisende bilde av idrettslagets drift


Kontrollutvalget har arbeidsoppgaver som strekker seg utover hva engasjert revisor uttaler seg om og derfor må utføre egen informasjonsinnhenting og kontroller utover engasjert revisors arbeid, særlig med hensyn til de tre øverste punktene i listen over.

Klubbens styre og administrasjon vil selvfølgelig legge til rette for at kontrollutvalget skal ha mulighet til å utføre sine oppgaver på best mulig måte.

Kontrollutvalget velges på årsmøtet 1. desember.

Er du en kandidat så ber vi om at du melder fra på e-post til Øivind Røegh, leder av valgkomitéen senest 20. november.

For mer informasjon klikk inn på linken nedenfor, eller ta kontakt med undertegnede eller Øivind.

https://www.idrettsforbundet.no/idrettskrets/viken/nyheter/2020/veileder-for-kontrollutvalg/

E-post til Øivind: oeroeegh@online.no

Tennishilsen fra

Kenneth Thon Olsen

Styreleder VBTK

(leder@vbtk.no)